Privacy Policy (GREEK)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(Άρθρο 12, 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων – ΕΕ 2016/679)

  1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο Δήμος Σαλαμίνας, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, επί της Λεωφόρου Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1, στο πλαίσιο της υποχρέωσης κάθε δημόσιας υπηρεσίας να διατηρεί διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Ν.3979/2011, ΦΕΚ Α 138), συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του. Σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας που προβλέπει το άρθρο 5 του ΓΚΠΔ, όταν ο Υπεύθυνος επεξεργασίας, εν προκειμένω ο Δήμος, επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ένα Υποκείμενο των δεδομένων (φυσικό πρόσωπο) κατά τη λήψη αυτών των προσωπικών δεδομένων, παρέχει στο Υποκείμενο των δεδομένων όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες. Με το παρόν κείμενο μπορείτε να ενημερωθείτε για την Πολιτική συλλογής, χρήσης και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων κατά την χρήση των υπηρεσιών του Δήμου και την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Ο Δήμος Σαλαμίνας, έχοντας ως ύψιστη αρχή την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τηρεί τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) ΕΕ/2016/679 καθώς και την ελληνική νομοθεσία 4624/2019. Ο Δήμος προκειμένου να λειτουργεί σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε σειρά ενεργειών που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους. Η προστασία αφορά όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση των Υπηρεσιών του Δήμου, στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας του και της συνεργασίας του με πολίτες και φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Ως εκ τούτου, ο Δήμος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθορίζοντας τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή με την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : gdpr@salamina.gov.gr ή μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει ορίσει ο Δήμος με στοιχεία επικοινωνίας : dpo@salamina.gov.gr.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων αφορά στην προσφορά και διεκπεραίωση των υπηρεσιών του Δήμου, κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου (visit.salamina.gov.gr) , σημαίνει πως έχετε διαβάσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων. Ο Δήμος συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, των οποίων τη χρήση παραχωρείτε μέσω της κατάθεσης αιτήσεων και της υποβολής ερωτημάτων ή/και παραπόνων, προκειμένου να διεκπεραιώσει τα αιτήματά σας, να απαντήσει στα ερωτήματα και τα παράπονά σας και να διευκολύνει την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας. Ανάλογα με το σκοπό, για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα σας, πραγματοποιείται επεξεργασία σε ένα ή περισσότερα από αυτά, τα οποία διακρίνονται ενδεικτικά στις κάτωθι κατηγορίες: α) στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, όπως το όνομα και το επώνυμο, β) οικονομικά δεδομένα, όπως το Α.Φ.Μ και ο αριθμός λογαριασμού τραπέζης, γ) δεδομένα επαφής, όπως το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δ) δεδομένα εκπαίδευσης και εργασίας, όπως ο τίτλος σπουδών, ε) δεδομένα υγείας, όπως ιατρικές γνωματεύσεις, στ) δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και κυρώσεις, όπως ποινικά μητρώα, ζ) δεδομένα παιδιών, όπως ημερομηνία γέννησης.

4. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν γνωστοποιούνται ή μεταβιβάζονται σε καμία περίπτωση σε τρίτα μέρη παρά μόνον με γραπτή άδεια σας ή σε περίπτωση επιβολής του νόμου. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται. Ο Δήμος Σαλαμίνας, σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει σε τρίτους προσωπικά στοιχεία, που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση, κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αυτές χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση που μετά από εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, προκύψει ανάδοχος, ο οποίος κατά την εκτέλεση της σύμβασης έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο Δήμος, τότε με ευθύνη των αρμοδίων Υπηρεσιών υπογράφεται ρήτρα εμπιστευτικότητας- εχεμύθειας ή οι όροι αυτής της σύμβασης ενσωματώνονται εντός της κύριας σύμβασης. Στόχος της παραπάνω ενέργειας είναι να εξασφαλιστούν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή από τους αναδόχους κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων.

5. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα σας εκτός των επιβαλλόμενων σκοπών, χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, την ανταπόκριση στις ερωτήσεις και τα παράπονα σας, καθώς και για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα πάντα με τις αρμοδιότητες της κάθε υπηρεσίας, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις.

6. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων στηρίζεται στις παρακάτω σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και πραγματοποιείται εφόσον: α) είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του Δήμου με έννομη υποχρέωσή του. Κατά κύριο λόγο, ο Δήμος επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που είναι υποχρεωμένος να επεξεργάζεται για να ασκήσει τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία αρμοδιότητές του (άρθρο 6 παρ. 1γ’ ΓΚΠΔ) ή/και β) είναι απαραίτητη για την διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του Υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου (άρθρο 6 παρ. 1δ’ ΓΚΠΔ) ή/και γ) είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Δήμο (άρθρο 6 παρ. 1ε’ ΓΚΠΔ). Στις περιπτώσεις που μια υπηρεσία του Δήμου παρέχεται στον πολίτη ως “υπηρεσία επιπρόσθετης αξίας”, η οποία συνίσταται στη δυνατότητα ηλεκτρονικής ενεργοποίησης ή και παρακολούθησης, επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επί τη βάσει της συγκατάθεσης (άρθρο 6 παρ. 1α’ ΓΚΠΔ). Για τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων η επεξεργασία πραγματοποιείται εφόσον: α) είναι απαραίτητη για την εκτέλεση υποχρεώσεων και την άσκηση δικαιωμάτων (άρθρο 9 παρ. 2β’ ΓΚΠΔ) ή/και β) είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 9 παρ. 2ζ’ ΓΚΠΔ) ή/και γ) είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς (άρθρο 9 παρ. 2ι’ ΓΚΠΔ).

7. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας επεξεργάζονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού και διατηρούνται στη συνέχεια ασφαλώς αποθηκευμένα και προστατευμένα για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης, καθώς και για λόγους αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον.

8. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ανεξάρτητα από τη νομική βάση, το σκοπό και τον τρόπο, βάσει των οποίων πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε απευθυνόμενοι στον Δήμο μέσω των προαναφερθέντων στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και να αιτηθείτε τα ακόλουθα: α) την πρόσβαση στα δεδομένα που διατηρούνται σχετικά με εσάς, β) τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν, γ) τη διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν, στο βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όταν δεν υφίσταται πλέον νομιμοποίηση προς επεξεργασία και εφόσον η ενέργεια αυτή δεν αντιτίθεται στην τήρηση νομικής υποχρέωσης, σε λόγους δημοσίου συμφέροντος ή σε θεμελίωση νομικών αξιώσεων, δ) τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας, εφόσον αυτός στηρίζεται είτε στην αμφισβήτηση της ακρίβειας των δεδομένων, είτε στην άσκηση νομικών αξιώσεων, είτε σε αντιρρήσεις για την επεξεργασία, ε) τη φορητότητα δεδομένων που σας αφορούν, τη διαβίβαση δηλαδή των εν λόγω δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο επεξεργασίας. Η ενέργεια αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, υπό την επιφύλαξη ότι η επεξεργασία δεν στηρίζεται στην εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο επεξεργασίας, στ) την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, η οποία βασίζεται στην εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή σε έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο Υπεύθυνος επεξεργασίας, εκτός εάν ο τελευταίος καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για το αντίθετο, ζ) την ανάκληση της συγκατάθεσης σας, εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται βάσει της ρητής συναίνεσης σας προς αυτήν. Σε περίπτωση που για τα παραπάνω αιτήματα σας, θεωρηθεί απαραίτητο να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα σας, ενδέχεται να ζητηθεί αντίγραφο ενός εγγράφου που να την αποδεικνύει. Αφού εξακριβωθεί η νομιμότητα του αιτήματος, η ανταπόκριση του Δήμου λαμβάνει χώρα εντός της προβλεπόμενης από τον ΓΚΠΔ προθεσμίας του ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας, παρέχοντας σας σχετική ενημέρωση. Τέλος, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: www.dpa.gr

9. COOKIES

Ο Διαδικτυακός Τόπος του Δήμου Σαλαμίνας, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για την διευκόλυνση της χρήσης και της εύρυθμης λειτουργίας του. Τα cookies είναι μικρά σύνολα δεδομένων που αποθηκεύονται στις ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, επιτρέποντας στο διαδικτυακό τόπο αφενός να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, αφετέρου να ‘’θυμάται’’ ενέργειες περιήγησης, προσφέροντας πιο άνετη χρήση. Εντούτοις εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή σας (browser) να μην τα αποδέχεται ή να τα διαγράψετε εκ των υστέρων. Παρόλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν προβείτε στην παραπάνω ενέργεια, ο διαδικτυακός τόπος δεν θα δύναται να σας προσφέρει άρτια εξυπηρέτηση.

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο Δήμος εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας προκειμένου να αποτραπεί η ακούσια απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των προσωπικών σας δεδομένων με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται, μόνο σε όσους εργαζομένους είναι απαραίτητο, προκειμένου να εκπληρώσουν τα εργασιακά τους καθήκοντα. Οι εν λόγω εργαζόμενοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπευθύνου επεξεργασίας και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας. Επιπρόσθετα, εφαρμόζονται διαδικασίες χειρισμού κάθε πιθανής παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπου θα ειδοποιείται σχετικά το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή/και κάθε αρμόδια αρχή, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

11. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να ανανεώνεται αναλόγως των αλλαγών που επέρχονται στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο, προκειμένου να συμμορφώνεται απόλυτα με τις απαιτήσεις αυτού. Συστήνεται να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική, ώστε να ενημερώνεστε εγκαίρως για οποιεσδήποτε αλλαγές, οι οποίες θα ισχύουν από την δημοσίευσή τους στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Σαλαμίνας. Οι ανωτέρω όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από την παρούσα, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.