Terms of Use (GREEK)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού τόπου “visit.salamina.gov.gr” οφείλει πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση διαφωνίας του με κάποιον εξ αυτών, οφείλει να μην προχωρήσει στη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ειδάλλως τεκμαίρεται η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναφερόμενων όρων. Οι κάτωθι όροι χρήσεις ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Σαλαμίνας.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου “visit.salamina.gov.gr”, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητά αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση (download)”, μετάφραση, τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

Κατατεθειμένα σήματα και επωνυμίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και προστατεύονται από τις ανωτέρω διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της προέλευσης του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ότι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες “visit.salamina.gov.gr” και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και καμία σχέση δεν προκύπτει με τον διαδικτυακό τόπο “visit.salamina.gov.gr”.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου “visit.salamina.gov.gr” ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου τους ακόλουθους κανόνες λειτουργίας:

α) απαγορεύονται τα μηνύματα για παράνομο λογισμικό, λογισμικό εξουδετέρωσης προστασίας, ή αυτά που αναφέρονται σε παράνομη απόκτηση προστατευόμενου περιεχομένου,
β) απαγορεύονται τα υβριστικά μηνύματα, μηνύματα μίσους ή ρατσιστικά μηνύματα ή οποιαδήποτε άλλα μηνύματα ή περιεχόμενο που μπορεί να θίγει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη φήμη των χρηστών ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου,
γ) τυχόν αντιρρήσεις σε επεμβάσεις Διαχειριστών (Administrators) του διαδικτυακού τόπου “visit.salamina.gov.gr” θα πρέπει να υποβάλλονται με μήνυμα στον Διαχειριστή- μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@salamina.gov.gr και όχι δημόσια.

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου “visit.salamina.gov.gr” υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και την σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Οιανδήποτε ζημία προκληθεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο από τον επισκέπτη/χρήστη λόγω κακής και αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών, ανάγεται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης του. Σε περίπτωση άσκησης οποιασδήποτε αξίωσης ή αγωγής, διοικητικής ή δικαστικής, απορρέουσας από οποιαδήποτε μορφή παράβασης του χρήστη κατά του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να συμμετέχει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον διαδικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που εμπεριέχεται στον διαδικτυακό αυτό τόπο παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται». Παρότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, αληθείς, επικαιροποιημένες και διαθέσιμες, ο Δήμος Σαλαμίνας δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτή της αμέλειας, δεν προκύπτει ουδεμία ευθύνη του Δήμου, άμεση ή έμμεση, για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής και ποινικής φύσης ούτε τυχόν οποιαδήποτε (θετική, ειδική ή αποθετική) ζημία του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

5. ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο Δήμος Σαλαμίνας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του διαδικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και για οποιαδήποτε μορφή ζημίας προκληθεί στον χρήστη από αυτή την διακοπή.

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (Links)

Ο Δήμος Σαλαμίνας δεν διαχειρίζεται τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή μέσω διαφημιστικών banners και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους και ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα τους.

Οι σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους παρέχονται για τη διευκόλυνση των χρηστών του διαδικτυακού τόπου του Δήμου, χωρίς αυτό να συνεπάγεται:

α) ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των εξωτερικών δικτυακών τόπων,
β) ότι αποδέχεται οποιαδήποτε σχέση του με τους ιδιοκτήτες των εξωτερικών δικτυακών τόπων,
γ) ότι παρέχει εγγύηση ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα, την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους τρίτων ή ως προς την ασφάλεια από μετάδοση ιών,
δ) ανάληψη ευθύνης, για τυχόν κακή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στους εξωτερικούς δικτυακούς τόπους.

Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εξωτερικών δικτυακών τόπων ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο Δήμος Σαλαμίνας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του.

7. ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Ο διαδικτυακός τόπος του Δήμου Σαλαμίνας δύναται να παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διάφορες ψηφοφορίες στον επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του, πάνω σε τρέχοντα ζητήματα, τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Ο διαδικτυακός τόπος “visit.salamina.gov.gr” καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία, διατηρώντας επίσης και το δικαίωμα διακοπής της. Οι απαντήσεις επί των ανωτέρω καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το Δήμο προκειμένου να διεξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης επί συγκεκριμένου θέματος, που έχει τεθεί για ψηφοφορία. Ο Δήμος έχει αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των ως άνω στοιχείων και τα όποια συμπεράσματα αυτών αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία.

8. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο Δήμος Σαλαμίνας είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών που συλλέγονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Κάθε είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που συλλέγονται από τον διαδικτυακό τόπο “visit.salamina.gov.gr” χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. Ο διαδικτυακός τόπος “visit.salamina.gov.gr” συλλέγει πληροφορίες από τους επισκέπτες/ χρήστες του σε διάφορα σημεία του διαδικτυακού τόπου.

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από το διαδικτυακό τόπο “visit.salamina.gov.gr” υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 4624/2019, ν. 2472/1997, αποφάσεις Προέδρου Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Προεδρικά Διατάγματα 207/1998 και 79/2000, άρθρο 8 του ν. 2819/2000, ν. 2774/1999 και ΕΕ 2016/679, κοινοτικές οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου “visit.salamina.gov.gr” διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις προαναφερθείσες ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων.

Επίσης, ο διαδικτυακός τόπος “visit.salamina.gov.gr” δεν ευθύνεται για περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους, τους οποίους δεν διαχειρίζεται ο Δήμος Σαλαμίνας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από τον διαδικτυακό τόπο “visit.salamina.gov.gr”.

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

9. ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ (Log Files)

Ο διαδικτυακός τόπος “visit.salamina.gov.gr” χρησιμοποιεί τις IP διευθύνσεις (Internet Protocol) για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων που αφορούν στην επισκεψιμότητα και τη διαχείριση του ιστότοπου. Οι IP διευθύνσεις σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου του Δήμου.

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο διαδικτυακός τόπος “visit.salamina.gov.gr” λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του. Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλει ο επισκέπτης/χρήστης μέσω του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται συγχρόνως online και offline.

11. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

Ο Δήμος Σαλαμίνας διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια:

α) να πραγματοποιεί προσθήκες, βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε πληροφορία ή/και υπηρεσία ή/και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, χωρίς προειδοποίηση,
β) να παύει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή/και λογισμικού, να απέχει από τη δημοσίευση στοιχείων στο διαδικτυακό του τόπο και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από το χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους,
γ) να χρησιμοποιεί τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης, συναλλακτικών ηθών και οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την εν λόγω σύμβαση είναι τα Δικαστήρια Πειραιά.

Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@salamina.gov.gr, προκειμένου να προχωρήσουμε στην άμεση αντιμετώπισή τους.